Združenje delodajalcev Slovenije je prvo prostovoljno gospodarsko interesno združenje v Sloveniji, ki zastopa in ščiti interese delodajalcev že od leta 1994.

ZDS je spoštovan socialni partner, tako v bipartitnem kot tripartitnem socialnem dialogu, ki interese svojih članov zastopa strokovno, argumentirano in transparentno.Socialno partnerstvo med delodajalci, vlado in sindikati omogoča urejenost odnosov na socialnoekonomskem področju in stabilne pogoje poslovanja za podjetja.Ugotavljanje pravih interesov delodajalcev in skupno oblikovanje stališč v odnosu do socialnih partnerjev je v tem procesu predpogoj za uspešno uveljavljanje pričakovanj in zahtev delodajalcev.Moč in pomembnost vsakega člana posebej se oblikuje šele s povezovanjem z drugimi člani, torej z včlanitvijo v združenje.  Skupaj uveljavljamo interese podjetij in z upoštevanjem širših makroekonomskih danosti zagotovljamo reprezentativen in enoten glas delodajalcev.

V ZDS je danes povezanih preko 1.400 slovenskih podjetij, ki so panožno organizirani v 11 sekcij dejavnosti. V okviru ZDS tako lahko vaše podjetje aktivno sodeluje v eni sekcij dejavnosti, v katero se uvrsti glede na šifro opravljanja dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) ter seveda upoštevajoč interese vašega podjetja.

Odbori sekcij imenujejo pogajalske skupine za posamezne kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti, v katerih lahko aktivno sodelujete.

//aktivium.si/wp-content/uploads/2019/01/logo_footer.png

Pridružite se projektu AKTIVIUM

Projekt delno financira Evropska Unija, Evropski socialni sklad, v okviru prednostne osi 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela, zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih« Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.