S kakovostnim in skrbnim delom ustvarjamo večje možnosti uspešnega delovanja naših članov na slovenskem kot tudi na tujih trgih. Smo mesto povezovanja prostovoljno povezanih podjetij v regiji in delujemo s ciljem večjega vpliva na oblikovanje takšnih pogojev gospodarjenja, ki bodo omogočali hitrejšo rast, razvoj in konkurenčnost.
//aktivium.si/wp-content/uploads/2019/01/logo_footer.png

Pridružite se projektu AKTIVIUM

Projekt delno financira Evropska Unija, Evropski socialni sklad, v okviru prednostne osi 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela, zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih« Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.